לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

איתן שיקלי, דוקטורט
חינוך תל"י: התפתחותו ומימושו של רעיון חינוכי בתנאי מציאות משתנה
למאמר בהרחבה

איתן שיקלי
היביטים חדשים על ראשיתו של חינוך תל"י
"שבילים בחינוך יהודי פלורליסטי"- דרכי נעמ(ה)". ב
למאמר בהרחבה

איתן שיקלי
2004 חינוך תל"י (תגבור לימודי יהדות): התפתחותו ומימושו של רעיון חינוכי בתנאי מציאות משתנה. מוגש כחלק מהדרישות לשם קבלת התואר במדעי היהדות D.H.L.
למאמר בהרחבה בפורמט וורד

ענבר מימר
חינוך לערכים במגזר הממלכתי הכללי
ענבר מימר, חינוך לערכים במגזר הממלכתי הכללי, בבתי הספר -היהודים בישראל חקר מקרה: בתי ספר של חינוך תל"י. עבודה לקבלת תואר מוסמך בבית ספר לחינוך- אוניברסיטת בר אילן ב
למאמר בהרחבה

לוין ישראל
(תש"ן). תל"י - דגם חדש לחינוך יהודי -ציוני בישראל. שדמות, קי"ב, 223 - 225 .

צמרת צבי
(תשנ"ט). להפוך את תל"י (תגבור לימודי יהדות) לפרוייקט לאומי של של"י (שילוב לימודי יהדות). בתוך: הקלמן י' (עורך), לזבולון, עיון ומעש, אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר (עמ' 259-264), ירושלים, משרד החינוך.

גולדרינג, ב', זיסנווין ד'
(תשמ"ט). פיתוח זהות יהודית: הורים ובתי הספר של רשת תל"י. עת לעשות, 2, 105 - 115.

הורוביץ תמר
(תשנ"ט). סיפורו של בית הספר פרנקל, ראשיתה של התנועה החינוכית תל"י. דור לדור, ט"ו, ירושלים.

הורוביץ תמר
(1993). בחירת בית -ספר בידי הורים כמנוף לשינוי חברתי וערכי: חקירה אתנוגרפית בשני בתי-ספר ייחודיים בעלי גוון ערכי בירושלים. מגמות, לו, 278 - 293.

לבסקי אבי
(תשנ"ד). שילוב מקצועות לימוד בתכנית ייחודית ביהדות בחינוך הממלכתי העל יסודי, חקר מקרה, עבודת מחקר לקראת התואר השלישי, ירושלים, מכון שכטר ללימודי היהדות.

ברודי דוד
ד' (תשנ"ח). ההשפעות של תרבות בית הספר והעולם הפנימי של מורות בבתי ספר תל"י על דרכן בהוראת יהדות- חקר מקרה, עבודה לקראת קבלת תואר במדעי היהדות- חינוך יהודי, ירושלים, מכון שכטר ללימודי היהדות.

צדקיה שלמה
(1993). הקמת בית-ספר אידיאולוגי בידי הורים והערכה של התגשמות ציפיותיהם כעבור עשר שנים. מגמות, לו, 294 - 305.

גנות, ב'
(תש"ס). החינוך הערכי הבלתי פורמאלי למחצה בשלושה בתי ספר תל"י, עבודה לקבלת תואר מ.א., תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב.

קמפלר הראלה
(תש"ס). חקר מקרה היסטורי-קוריקולרי: ביה"ס תל"י הוד השרון: 1979-1999, עבודה לקראת תואר מוסמך, תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב

משרד החינוך התרבות והספורט
(תשנ"ה). תכנית לימודים תגבור לימודי יהדות [תל"י] בבית הספר הממלכתי, ירושלים. 

 

איתן שיקלי, "הציבור החילוני לא מתאבד, אלא מתבגר", עיתון הארץ, 21.12.16

איתן שיקלי, "בחזרה לסכסוך היהודי-ישראלי", עיתון הארץ, 1.10.17

יאיר שלג, "אנחנו צריכים רועי קליין חילוני – ראיון עם איתן ועמיחי שיקלי", מקור ראשון, 18.12.16

דב אלבוים, "נאמנות, גמישות ויעוד – אתגרי היהדות החילונית", בינ"ה, 28.12.2000

דב אלבוים, "ההלכה החילונית – קווים לדמותה, אתגרי היהדות החופשית"

 Dr. Eitan CHIKLI.
Tali Education, The Development and Realization of an Educational Concept In the Context of Changing Realities. to the Article, Word format

Akerman, W. I. And Showstack I.
(1987). Taly: A New Alternative in Israeli Education, Conservative Judaism, Vol. 40, No.1, 67 - 80. to the Article, JPG snapchots

Bacon, B.
(2002). Change in Tali Teachers: Two Case Studies. Journal of Jewish Education. Vol. 68, No. 1, 34-47. To the article

Levine, L.
(1995).The Tali Schools. Studies in Jewish Education, 7, Jerusalem, 259-277.
To the article, JPG snapchots

Breakstone, D.
(1997). Moral Education, The Challenge to Conservative Judaism. Conservative Judaism, Vol. 50, No. 3, 32-42.

Dror, Y.
(2000). 50 Years of Committees To Reinforce Jewish Studies and Jewish Consciousness in Israel's Non-Religious Sector: Conclusions from Historical - Curricular Research, In: Rich Y. & Rosenhack M. (Eds), Abiding Challenges: Research Perspectives in Jewish Education (pp.161-186), London & Ramat- Gan: Fruend and Bar-Ilan University.

Liebman, C.S. and Katz, E.(Eds.)
(1997). The Jewishness of Israelis. Albany: State University of New York.

Meirovich, H.
(1999). The Shaping of Masorti Judaism in Israel, the Institute of American Jewish-Israeli Relations of the American Jewish Committee and the Argo Center of Bar-Ilan University.

Tabory, E.
(2000). The influence of Liberal Judaism on Israeli Religious Life. Israel Studies, Vol. 5, No. 1, 183-203

אתרי האינטרנט של תל"י