לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.
 • הנחיה וליווי בתי הספר

הנחיה וליווי בתי הספר בהטמעת חינוך תל"י:

 • בקרן תל"י מערך הנחיה בכיר המכיל את מיטב האנשים אשר הוכשרו ומוכשרים באופן קבוע בתחומי דעת מעולם התרבות היהודית ישראלית ובתחום כישורי ההנחיה .
 • אנו רואים במנחים מלווים ושותפים מלאים בתהליך הטמעת תכנית תל"י בביה"ס ובפיתוח והצמחת מנהיגות חינוכית פנים בית ספרית.
 • המנחים מהווים חוליה מקשרת בין קרן תל"י לעשייה החינוכית בבית הספר ובמקביל משקפים את הצרכים והעשייה הייחודית של בית הספר בפני קרן תל"י .
 • הנהלת הקרן משקיעה תקציב גדול מאוד בחוליה זו מתוך הכרה בערכה הרב למערכת כולה.
 • לאור האמור לעיל אנו רואים חובה ביצירת "חוזה הדדי" עם בית הספר כבסיס להטמעה מיטבית של חינוך תל"י בבית הספר.

לשם כך ברצוננו להביא בפניכם מספר נושאים וצרכים שיש לתכננם יחד עם המנחה לקראת פתיחת שנה"ל:

 • תכנון הלימודים הבית ספרי בתחום תל"י
 • השתלמויות תל"י לצוות המורים.
 • הליווי הרוחני בבית הספר: טקסים, קבלות חג, הזמנת רב ו\או קיום פעילויות חווייתיות.
 • ארגון מפגשי הורים וילדים (חברותות, סדרים וכו')
 • תכנית לימודית נוספת אשר ניתן להוסיף לה מקורות יהודיים.
 • הזמנת חומרי למידה של תל"י ובכלל מתחום התרבות היהודית.

ההנחיה:

א. יום או מודל ההנחיה יתואם עם רכזת ההדרכה.
ב. בבתי ספר בתהליך הטמעה יום זה יעוגן במערכת השעות עפ"י שכבות הגיל השונות ויורכב משש שעות הדרכה בפועל. בכל שעה שכבת גיל אחרת תקבל הנחיה (במקרה של צרכים מיוחדים יש לתאם עם רכזת ההדרכה).
ג. יש לזמן מפגשי הנחיה לרכז/ת תל"י
ד. חשוב לתאם אחת לחודש מפגש עם מנהל/ת בית הספר למטרת עדכון וחשיבה.
ה. יש לתאם עם המנחה לפחות שני מפגשי מליאה במשך שנה"ל לכלל מורי בית הספר.

מימוש משאב ההנחיה:
קרן תל"י משקיעה כסף רב במשאב ההדרכה מתוך הכרה בחשיבות ההנחיה לפיתוח המקצועי של צוותי המורים ולכן יש לראות בשעות ההנחיה של תל"י "נכס יקר" שחייבים לשמרו ולנצלו כראוי. יש לעשות כל מאמץ על מנת שהמונחים יהיו פנויים לחלוטין להנחיה, ולא יופרעו במהלך ההנחיה. במקרה של שינויים במועדי ההנחיה בשל אילוצים בית ספריים יש להודיע על כך למנחה מבעוד מועד.

שיח מתמיד:
אנו מאמינים בקיום שיח רציף בינינו לבין ביה"ס בכלל וכן על ההנחיה והמידה בה היא עונה לצרכי ביה"ס. אנו מעודדים מעורבות של מנהל/ת ביה"ס בחלק מפגישות ההנחיה ומתן משוב למנחה תל"י בביה"ס באופן שוטף. במידת הצורך, ניתן לפנות בנושאים מערכתיים הנוגעים להנחיה לרכזות ההדרכה המרחבית -

רונית ארז -  erezronit@012.net.il
טלפון 052-2481641
גילה בראשי - gilab@tali.org.il
טלפון 052-4825847