לוגו תלי לוגו תלי מובייל
קרן תל"י שמה לעצמה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי - ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

הטמעת חינוך תל"י 

מנהל/ת יקר/ה,
מטרת מסמך זה הינה לתאר בפניך את תהליך הטמעת חינוך תל"י החל משלב החשיפה ועד להטמעתו המלאה בביה"ס, ולהציב אבני דרך ברורות להשגת היעדים המצופים. המודל להטמעת חינוך תל"י בנוי סביב שני עקרונות מארגנים:
בנייה הדרגתית של תהליך השינוי כאשר כל שנה מוסיפה נדבך נוסף על קודמתה.
התייחסות מתמדת לשלוש הקבוצות המרכיבות את קהילת ביה"ס: צוות, הורים ותלמידים.

המחויבות ההדדית של ביה"ס וקרן תל"י, ליישום מודל הליווי תבטיח תהליך שינוי מושכל אשר בסופו יוכל ביה"ס להוביל את התחום באופן עצמאי. יש לציין שהמאפיינים הייחודיים של כל בית ספר דורשים התייחסות ממוקדת שיש להביאה לידי ביטוי בתכנון ובתהליכי משוב והערכה קבועים לאורך התהליך. אנו מייחסים חשיבות רבה לתהליכי עבודה משותפים ומקווים שייווצר בביה"ס מעגל רחב ככל האפשר של בעלי עניין הפועלים יחדיו להשגת המטרה. קרן תל"י תלווה אתכם בתהליך זה, במגוון דרכים שחלקם מפורטים במסמך זה וחלקם יתפתח כתוצאה מההדברות השוטפת בינינו, המכוונת לתת מענה לצרכים הייחודיים של קהילת ביה"ס. תפקידך כמנהל בהובלת תהליכי שינוי בביה"ס הוא משמעותי ומרכזי ביותר ואנו נשמח לעמוד לרשותך בחשיבה, יעוץ וליווי לכל אורך הדרך.
בברכה, צוות קרן תל"י.

להורדת המודל בפורמט PDF   *למרות שהמסמך מנוסח בלשון זכר הוא מכוון גם למנהלות.

שלב החשיפה:

מטרת שלב החשיפה היא שקהילת בית הספר על כל גורמיה תתוודע לתכנית תל"י וזיקתה לתכנית תרבות ישראל ומורשתו. יהיה על קהילת ביה"ס וקרן תל"י להחליט אם ברצונם להתחייב להמשך התהליך. שלב החשיפה המפורט בחוזר מנכ"ל סג/9 (א) -מאי 2003 יכלול:

 • מפגשי הסברה להנהלת ביה"ס, לצוות ביה"ס ולהורים בהם יוצגו העקרונות המנחים לחינוך תל"י, הגישה הייחודית של התכנית והשפעותיה הפדגוגיות והארגוניות.
 • חשיפת משאבי הלמידה של קרן תל"י לצוות המורים ולהורים.
 • מפגשי למידה עם נציג מטעם קרן תל"י.
 • ביקורים בבתי ספר תל"י אחרים ברחבי הארץ לשם הכרות ובחינה קרובה של דגמים שונים.

”סוף מעשה במחשבה תחילה“ (מתוך ”לכה דודי”, ר' שלמה אלקבץ)

יעדים להשגה במהלך השנה הראשונה: 

 •  העמקת הידע של קהילת ביה"ס בתחום החינוך היהודי-ציוני והגברת הזיקה לתרבות ישראל. 
 • כל השותפים (צוות ביה"ס, הורים ותלמידים) ידעו מהו חינוך המושתת על ערכי תל"י ויכירו את תכנית הלימודים של תל"י. 
 •  היווצרות תשתית ארגונית ורעיונית המסייעת להטמעת חינוך תל"י בביה"ס, בהנהגת המנהל. 
 •  הקדשת שעה ייעודית אחת בשבוע לפחות (לכל כיתה) ליישום תוכנית הלימודים הייחודית של תל"י. 
 • ברמה הארגונית:
 •  גיבוש וטיפוח צוות מוביל תל"י
 •  מינוי רכז תל"י האחראי על כל לימודי היהדות .
 •  קיום מפגשי חשיבה חודשיים של המנחה עם המנהל,לשם הערכה ותכנון . מומלץ לשתף בחלק מהפגישות את צוות מוביל תל"י בביה"ס ולקיים מפגש אחד עם רכזת ההדרכה.
 •  קיום סדיר של מפגשי הערכה בין מנהל בית הספר ומנהל המרחב.
 •  שיתוף המפקחת מטעם משרד החינוך ע"י המנהל לגבי התקדמות תל"י בביה"ס
 •  קיום לפחות 2 מליאות של המנחה עם צוות המורים .
 •  שיבוץ הנחיה במערכת שבועית קבועה.
 •  קביעת תל"י כאחת הקדימויות בתכנית הפעילות הבית ספרית.
 • ברמה התוכנית:
 •  השתתפות מנהל ביה"ס בכנסים והשתלמויות של קרן תל"י.
 •  הצטרפות של לפחות איש צוות בכיר אחד לתכנית מנהיגות חינוכית של קרן תל"י.
 •  קיום מפגשי למידה לכלל הצוות .
 •  קיום 2 מפגשי למידה רעיוניים עם הורים (של ההנהגה הבית ספרית או הוועד המוסדי) .
 •  קיום של 3 אירועים משלבי קהילה בעלי אופי יהודי. (ברמה הכיתתית או הבי"ס).
 •  לימוד של אחד מתחומי הדעת (לא כולל מקרא) מתוך תכנית הלימודים של קרן תל"י בכל שכבה, תוך שימוש בחומרי הלמידה של קרן תל"י.
 •  חשיפת עקרונות וחינוך תל"י לכלל קהילת בית הספר
 •  השלמת 30 שעות בהשתלמות במקצועות היהדות מהלך 4 שנות ההטמעה

”חלום חלומות נשגבים ותרגמם לשפת המעשה“ (הנריאטה סאלד)

יעדים להשגה במהלך השנה השנייה:

 • הצוות החינוכי יתנסה בהפעלת תוכנית תל"י ויחוש בטחון ביישום התוכנית.
 • שילוב של תכנים יהודיים בתחומי דעת שונים תכנית תל"י תשתקף בסביבה הלימודית ההורים יהיו שותפים למתרחש בביה"ס בתחום חינוך תל"י.
 • הבאת עקרונות תל"י לידי ביטוי בהוראה ברמה הארגונית: הקמת צוות מוביל תל"י וקיום מפגשים בינו לבין המנחה מטעם קרן תל"י על בסיס קבוע. מפגש של צוות המורים עם מלווה רוחני או רב/ה מטעם קרן תל"י.
 • הקמת וועדת הורים תל"י. נראות חינוך תל"י בקהילה שילוב השם תל"י בשם ביה"ס ומתן ביטוי לכך בנייר המכתבים ובשילוט בית הספר יעשיר את משאבי הלמידה שלו בתחום לימודי היהדות והציונות בסיוע קרן תל"י.
 • ברמה התוכנית: בירור מחודש של חזון ביה"ס וגיבוש זהות חינוך תל"י בביה"ס.
 • הצטרפות של איש צוות נוסף לתכנית מנהיגות חינוכית. המשך מפגשי למידה של צוותי ההוראה קיום מפגשי הורים במתכונת קהילה לומדת או כמפגשים חווייתיים ברוח תל"י התנסות חווייתית בטקסי ראש חודש, קבלות שבת וטקסי חג כחלק מאורח החיים הבית ספרי.
 • בניית סביבה לימודית המשלבת את תכני תל"י. שימוש בספרי הלימוד של קרן תל"י קיום שיחת רענון בנושא חינוך תל"י מהו? (יש לקיים מעתה ואילך בכל שנה) פיתוח תחושת שייכות לחינוך תל"י בקרב קהילת בית הספר.

”אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה...דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום“ (משלי ג', יג'-יח') 

שנה שלישית - ביסוס:
יעדים להשגה במהלך השנה:

 •  צוות המורים יתוודע לעולם התפילה ולסידור
 • כל מורה ישלב את תל"י בתכנית העבודה שלו, כולל המורים המקצועיים
 • חינוך תל"י יבוא לידי ביטוי באורח החיים הבית ספרי, בטקסים, בחגיגות בסביבה הלימודית ובעשייה חברתית בקהילה


ברמה הארגונית: 

 • הקדשת ישיבות צוות במליאה לרפלקציה על תהליך הטמעת חינוך תל"י בביה"ס.
 • קיום הערכה מסודרת על התהליך באמצעות ילדים, הורים ומורים. 


ברמה התוכנית:

 • המשך השתלמות של צוות המורים.
 • הצטרפות איש צוות נוסף לתוכנית מנהיגות חינוכית.
 • מתן ביטוי לתכנית תל"י בתכנית העבודה של כל מורה בכיתתה.
 • שילוב תכני תל"י ע"י כל מחנכת במפגשי הורים כיתתיים.
 • קיום של ארוע בית ספרי ברוח תל"י אחת לחודש.
 • שיחת רענון בנושא חינוך תל"י מהו? להורים, לצוות ולתלמידים.
 • כתיבת תלב"ס המשלבת בין תחומי תל"י לבין מקצועות נלמדים אחרים, בסיוע מדריכת תל"י.

”האדם נמשל לציפור: בכוחה של הציפור לדאות למעלה, בתנאי שתניע את כנפיה ללא הרף. אם היא מפסיקה ממעופה לרגע הרי היא נופלת וצומחת למטה“ (ר' ישראל מסלנט)


שנה רביעית- לקראת עצמאות:

יעדים להשגה במהלך השנה:

 •  הצמחת כח פנימי המסוגל לקדם ולהוביל באופן עצמאי את חינוך תל"י בביה"ס.
 •  סביבה לימודית עשירה בתכני תל"י.
 •  עיצוב טקסים בביה"ס ברוח תל"י.
 •  שילוב מקורות יהודיים בעשייה הבית ספרית. (חוזרים, נאומים, תעודות, עיתון בי"ס סביבה לימודית ועוד).
 •  קהילת ביה"ס תכיר את ייחודה של התכנית ותהיה גאה להשתייך לרשת בתי ספר תל"י.
 •  ביה"ס יבדוק את הישגי התלמידים בתכני תל"י.
 •  הילדים יתנדבו בקהילה ויהיו מחוייבים לעשייה ערכית חברתית.
 •  ביה"ס יגבש תכנית שנתית לפעילות חווייתית משלימה וישלב את תכני תל"י בתכנית הטיולים ובסל תרבות של ביה"ס.
 •  ביה"ס יוודא שהמנהל ולפחות 3 מורים מובילים השתתפו בתוכנית מנהיגות חינוכית תל"י.
 •  ביה"ס יקיים קשר עם בית ספר עמית בתפוצות. 

ברמה הארגונית:

 •  ביה"ס יקיים תהליך מתמיד של תכנון, הערכה והפקת לקחים לגבי תכנית תל"י בשיתוף צוות מוביל תל"י, מורים, הורים ותלמידים.
 •  צוות מוביל תל"י יגדיר את צרכי ביה"ס לשם השלמת התהליך והמשך פעילות.


ברמה התוכנית:

 •  יישום תכנית הלימודים של תל"י.
 •  המשך השתלמות צוות המורים.
 •  העשייה החינוכית בביה"ס על כל היבטיה "יצבעו" בתל"י.

ביה"ס השלים את תהליך הפיתוח שלו כבי"ס תל"י והוא מוזמן להעשיר את העשייה החינוכית ברשת תל"י בתרומתו הייחודית.

שנה חמישית - מסורת וחידוש:

 •  ביה"ס מוביל את חינוך תל"י באופן עצמאי.
 •  ביה"ס מפעיל ומפתח תכניות ייחודיות בתחום היהדות והציונות ויעמידם לרשות בתי ספר תל"י אחרים.
 •  ביה"ס מפתח יוזמות חינוכיות המקדמות את חינוך תל"י בסיוע קרן תל"י.
 •  ביה"ס מרחיב את מעגלי השיתוף בקהילה.
 •  ביה"ס מארח משלחות, מבקרים ותורמים.
 •  ביה"ס משמש כבי"ס מדגים.
 •  ביה"ס מקדם יזמות הורים ברמה הבית ספרית.
 •  ביה"ס מפעיל צוות מוביל בנושא תל"י המורכב ברובו מבוגרי תכנית מנהיגות חינוכית תל"י.
 •  ביה"ס יראה את עצמו ראוי להגיש מועמדות לפרס גנגר ולפרסי תל"י השונים.
 •  ביה"ס יקיים השתלמות מוסדית אחת לפחות במהלך תקופת הליווי.

”ברוך שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה“ (מתוך סידור התפילה)